Uncategorized

Satun UNESCO Global Geopark 2018

ยินดีต้อนรับสู่ Satun UNESCO Global Geopark ปี 2018 1 ใน 13 แห่ง จากผู้สมัครทั่วโลก โดยที่นี้เป็นแหล่งแรกของประเทศที่ได้แต่งตั้งจาก UNESCOให้เป็นอุทยานธรณีโลก  และเป็นแห่งที่ 4 ของ อาเซียน นี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทำต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน